2006/May/17


บนดาวสีน้ำเงินดวงนี้

หลายชีวิตผ่านมาข้องเกี่ยวกันแล้วก็จากไป

ตามครรลองของมันเช่นนั้นมานาน

ถึงไม่มีเรา ดาวสีน้ำเงินก็จักเป็นเช่นนี้ . . ต่อไป


หากเราลองย้อนคิดถึงการใช้คืนวันที่ผ่านมา

เราจะพบว่า.. วันคืนที่เราได้คิดถึงใคร

มันคือส่วนที่มีความหมายและทำให้เราเดียวดายน้อยลง..


ทุกเรื่องมีเหตุและผลของมัน

วันนี้เราพบกัน พรุ่งนี้อาจแยกกันไกล

ก็ไม่จำเป็นว่าเราต้องเกลียดหรือลืมกันไป

"..การได้ใช้คืนวันที่ผ่านมาด้วยกัน.."

นั่นเป็นประวัติศาสตร์ที่สวยงามและมีค่ายิ่งกว่าสิ่งใด

ที่อุ่นใจและงดงามที่สุดแล้ว

จริงอย่างที่พี่เคยบอก
สิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอ
.......

คนเรามีเรื่องน่ายินดีต่างกันไป
และพี่คือเรื่องน่ายินดีที่ได้เกิดขึ้น
สำหรับชีวิตเล็กๆ ชีวิตนึงที่พึงจะมีได้

ทุกความรู้สึกดีที่เคยมีให้กัน
วันนี้ . . ก็ยังคงเป็นเช่นนั้น สำคัญและมีค่า

วันเวลามันผ่านไปเร็วเหมือนความฝัน
แต่พี่จะอยู่ที่เดิม ตรงนั้น ในใจเสมอ...

..จะคิดถึงทุกครั้งที่นึกถึง..


Friday - ฉันมีความสุข

ยังมีเสียงเพลงที่ทำให้ใจสดใส
ดวงดาวมากมายที่ให้เราดูเต็มฟ้า ฉันมีความสุข

มีลมพัดเย็นมาเป็นเพื่อนคลายเหงา
มีวันของเราเพียงเราที่ผูกพันธ์ ฉันมีความสุข

มีฉันและเธอ ก็คงเพียงพอต่อใจ
ให้เธอมาอยู่ใกล้ฉัน ให้ใจเราอยู่ใกล้กัน


เมื่อไหร่ที่คิด ที่ฝันถึงสิ่งใด ..ฝันนั้นมีเธออยู่
อยากบอกให้รู้ว่าฉันนั้นสุขใจ
เพราะเธอมีความหมาย.. มีค่าให้ใจฉันรักเธอ

ยังมีถ้อยคำให้จำและยังซึ้งใจ
ลืมความทุกข์ไปในใจอุ่นในความรัก
ฉันมีความสุข

ไม่เคยต้องการ สิ่งใดมากไปกว่านี้
ให้เธอมาอยู่ใกล้ฉัน ให้ใจเราอยู่ใกล้กัน


เมื่อไหร่ที่คิดที่ฝันถึงสิ่งใด รู้ไหมมีเธออยู่
เธออยู่ข้างฉัน ฉันก็สุขใจ
เพราะเธอมีความหมาย ...มีค่าให้ใจฉันรักเธอคลิก play เพื่อฟังเพลง

..Comment

Comment:

Tweet


I wait! Your Sweet Hedgehog ». <a href=http://cialis700.co.cc/why-is-cialis-so-costly.html>Why is cialis so costly</a>
#376 by Nadipati (202.218.46.131) At 2010-08-02 04:41,
The manager, having become grey for fear, silently pushed away currency and repeated as got: <a href=http://cialis-andof.co.cc/cialis-and-sustanon.html>Cialis and sustanon</a>
#375 by Suhayl (74.115.6.56) At 2010-07-27 03:00,
comment4, ñåêñ çíàêîñòâà â àëìàòû, afy, çíàêîìñòâî ñ ëåñáèàíêàìè, lciq, Ñàéå çíàêîìñòâ, jdjbcc, èíòèì çíàêîìñòâà âåðõíèé óôàëåé, 244369, çíàêîìñòâà íà ñàéòàõ ïèòåð, mrkv, ñàéò çíàêîìñòâ âèîëåòòà, 425, çíàêîìñòâà âûñåëêè, 91251, ñàéò çíàêîìñòâ äëÿ àêòèâíîãî îáùåíèÿ, >:-D, çíàêîìñòâî ñïá, blb, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè â òàãàíðîãå, 8-(,
#374 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-24 21:01,
comment2, ñàìûé ëó÷øåé ñàéò çíàêîìñòâà, 461769, çíàêîìñòâàâóêðàèíå, 25141, áèëàéí çíàêîìñòâà ãåëåíäæèê, nti, ñåêñ äàðîì, 392473, êàâêàçöû èíòèì, 061985, çíàêîìñòâà ñåêñóàëüíûõ îòíîøåíèé, 990, çíàêîìñòà äëÿ çàíÿòèÿ ñåêñîì, 20458, ïîðíî çíàêîìñòâà òàìáîâ, 9671, ìàðüÿæ áþðî çíàêîìñòâ â óôå, ica, ïàðòíåðêè ñåêñ çíàêîìñòâ, 359643, ñàéò çíàêîìñòâ ìîëîäå÷íî, wibwg,
#373 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-24 19:22,
comment3, map5, wdxz, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû õîðâàòèÿ, 7902, çíàêîìñòâà lovetime, mbpsq, ñàéòû çíàêîìñòâ êîìó çà, 2621, çíàêîìñòâî ìîëîäûå ëåò ñåêñ, 8-D, èíòèì çíàêîìñòâà ëþáîâíèêè, >:-(((, çíàêîìñòâà íà ïðåâåä ìåäâåä, 834740, çíàêîìñòâà ñ îáåñïå÷åíûìè äàìàìè, :DD, ãîðîä ñëàíöû çíàêîìñòâà, amlglf, çíàêîìñòâà êèñåë, %]]], èíòèì çíàêîìñòâà ÷åðíîãîëîâêà, fze, ñàéò çíàêîìñòâ áåëàÿ, >:P,
#372 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-24 18:31,
comment6, âîëîêîëàìñê èíòèì, >:-]], çíàêîìñòâî ñ àìåðèêàíöàìè, gfeelf, çíàêîìñòâà â ñêîâîðîäèíî, 8[[, çíàêîìñòâà ñ áëÿäüìè, tgbkvs, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê â òóëå, 8-], çíàêîìñòâà â øâåöèè ñ äåâóøêàìè, =-DDD, ÷àò çíàêîìñòî âñåìó ìèðó, 62919, íî÷íûå êëóáû çíàêîìñòâ ìîñêâû, 983, çíàêîìñòâà ïàðíè óôà, 411, ìåñòî èíòèìíûõ âñòðå÷, 8-PPP, òâîé èäåàë çíàêîìñòâà êèåâ, utqk,
#371 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-24 18:31,
comment1, çíàêîìñòâî ñ áëÿäÿìè â êðûìó, grr, èíòèì çíàêîìñòâà ïî ìàèë àãåíòó, =(, çíàêîìñòâî â ãåðìàíèå ðî ðóññêè, 402049, çíàêîìñòâî èíîñðàíöàìè, :-P, map2, =-(((, ñåêñ â êàíàøå, ougbk, æåíñêèé ñàéò ñåêñ, 8-))), öûãàíñêèé ñåêñ, ltebn, map3, 8(, ñàéò èíòèì çíàêîìñòâ õàáàðîâñêå, =-DD, map, >:-D,
#370 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-24 17:41,
comment4, ê èíòèì äåâóøêè èíäèâèäóàëêè, qvlgjz, ñåêñ ïàðòíåð âáàëàêîâî, 929848, ðóññêîÿçû÷íûé ñàéò çíàêîìñòâ ñ ôðàíêîãîâîðÿùèìè, 4151, càíêò ïåòåðáóðã ñåêñ êëóá çíàêîìñòâ, vrih, ñàéò çíàêîìñò äëÿ ñåêñà â óçáåêèñòàíå, vbcful, çíàêîìñòâà â êîé îáë, vxz, õîëèäåé çíàêîìñòâà, 467, çíàêîìñòâî àëüìåòüåâñê âîçðàñò 2030 ëåò, >:-PP, ñàéòû çíàêîìñòâ òðàíññåêñóàëîâ åêàòåðèíáóðã, mzhx, ñàéò çíàêîìñòâ âèðòóàëüíûå öâåòû, 39587, ñåêñ ñ ëèñáè, oorm, çíàêîìñòâà íèêîëàåâå, %-PPP, càéò çíàêî